Church at Vik

2018, Day 2, Iceland, Vik i Myrdal, church, snow, stacks

Church at Vik Read More »